வெல்க தமிழ் நிகழ்வில் இடம்பெற்ற உரை

வெல்க தமிழ் நிகழ்வில் இடம்பெற்ற உரை.