உலகே உனக்கு கண்ணில்லையா?

உலகே உனக்கு கண்ணில்லையா?