விடுதலை எவரும் தருவதும் இல்லை

விடுதலை எவரும் தருவதும் இல்லை விற்பதும் இல்லையடி