என்ன நடக்குதென்னு என் சனமே

என்ன நடக்குதென்னு என் சனமே தெரியலையா

பூவான உள்ளம் புயல் கொண்டெழுந்ததே

murukadas